Удължаване на срока

Обявлението е в архива.
4603259

Публикувана на: 18.11.2022

Краен срок: 22.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

 • - България

Категории:

 • - Строителство
 • - Услуги
 • - Смесено обявление

Видове обявления:

 • - .info

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 22.11.2022г. !

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с осигуряване безопасността на движението преди, вътре и след тунелните тръби и във връзка с възлагане на дейности, свързани с отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки на електросъоръжения, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни  представите оферта за изпълнение на дейностите, подробно описани в документацията за участие и приложеното към нея техническо задание.  

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Предмет на настоящата процедура е Избор на изпълнители по рамков договор за възлагане на дейности, свързани с отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки на електросъоръжения в обекти на Автомагистрали ЕАД
  • Осветление на тунелите по автомагистралите се осигурява от по 2 подстанции, захранвани от два отделни далекопровода 20 КV. Главните разпределителни табла (ГРТ) са с по две секции, всяка включена към отделен трансформатор за осигуряване непрекъснат режим на работа, при отпадане на един от въводите.
  • Своевременно отстраняване на възникнали аварии средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки за установяване на аварии и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол от вида „С“ след ремонт.     
 •  Списък с обектите на Възложителя:
 • АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“:

   

  Пътен тунел „Траянови врата“

  Км 54

  АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“:

   

  ПТ „Витиня“

  Км 33

  ПТ „Топли дол“

  Км 39.6

  ПТ „Ечемишка“

  Км 42

  ПТ „Правешки ханове“

  Км 54.7

  ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

  гр. София, бул. Цар БорисІІІ, № 215

   

 • Всеки участник в Процедурата до крайния срок за подаване на офертите следва да направи оглед на обектите на „Автомагистрали“ ЕАД, за което се попълва Протокол за оглед /Образец №12/.    
 • За извършване на огледа участниците могат да заявяват желанието си на електронна поща с адрес info@avtomagistrali.com, поне 48 часа преди деня за оглед.

  Участници, неизвършили оглед на обектите, се отстраняват от процедурата.

  II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

  Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.

  Изискванията относно изпълнението на процедурата са подробно описани в документация за участие, приложена към поканата.

  III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

  СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН до 16:00ч. на 22.11.2022г. !

  Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

  Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 18.11.2022 г.

  Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

  Документи:

    Покана.pdf СВАЛИ
    Техническо задание.pdf СВАЛИ
    Документация за участие.pdf СВАЛИ
    Образец 1 Административни сведения.docx СВАЛИ
    Образец 2 ОФЕРТА.docx СВАЛИ
    Образец 3 Декларация отстраняване.docx СВАЛИ
    Образец 4 Декларация несъст.docx СВАЛИ
    Образец 5 Декларация ЗИФО.docx СВАЛИ
    Образец 6 Декларация мерки.docx СВАЛИ
    Образец 7 Декларация свързаност.docx СВАЛИ
    Образец 8 ЗПКОМПИ.docx СВАЛИ
    Образец 9 Декларация ЛД.docx СВАЛИ
    Образец 9 УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД.docx СВАЛИ
    Образец 10-1 Списък изпълнени услуги.docx СВАЛИ
    Образец 10-2 Списък персонал.doc СВАЛИ
    Образец 11 Техническо предложение.doc СВАЛИ
    Образец 12 Протокол за оглед.docx СВАЛИ
    Образец 13 Декларация конфиденциалност.doc СВАЛИ
    Покана.docx СВАЛИ
    Проект рамков договор.pdf СВАЛИ
  Безплатен тест

  Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

  Регистрирайте се
  ТЪРГОВЕ ОТ
  ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД