Дневен бюлетин с нови възможности за Вашия бизнес на едно място!

- Обществени поръчки, рамкови споразумения, пазарни консултации и Търгове по ЗОП.

- Частни конкурси, търговски поръчки и търгове във всички сфери.

- Търгове и за скрап, вендинг, дърводобив и залесяване, базови станции.

- Ежедневно следим, ръчно обработваме и филтрираме над 4000 източника.

- През 2023 г. публикувахме 6678 обявления извън тези от ЦАИС ЕОП / АОП.

- Индивидуален профил и отношение към Вашите нужди.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Научете повече за ползите от Targove.INFO - Безплатен тест!

Потребителско споразумение

Моля, внимателно прочетете настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и ползване на Интернет страница targove.info и, ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето “Приемам Условията за ползване” в регистрационната форма. Ако използвате този уеб сайт се счита, че сте запознат с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АДРЕС

targove.info

 

Настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ урежда взаимоотношенията между targove.info от една страна и всяко лице (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което ползва Интернет страницата targove.info и/или услугите, предоставяни чрез тях.


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. targove.info предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните услуги:
- платен достъп до информацията съдържаща се на Интернет страницата
targove.info, която включва предоставяне на информация относно провеждани обществени, частни и др. поръчки и търгове, наричани за краткост УСЛУГИТЕ в настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

- еднократен безплатен достъп за период от 14 дни, считано от датата на регистрация за тестване на УСЛУГИТЕ, които предоставя targove.info

Чл. 2. targove.info си запазва правото по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да актуализира настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Чл.3. targove.info се задължава да публикува промените на своята Интернет страница на адрес: http://www.targove.info

Чл. 4. Ако в рамките на 48 часа от извършената промяна ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви писмено, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Чл. 5. targove.info не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Чл. 6. targove.info не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ претърпи вреди от използването на Интернет страница на адрес: http://www.targove.info

Чл. 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и всички други условия, предвидени от законодателството на Република България, законодателството на ЕС и международното законодателство, дори и да не са упоменати изрично в настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ услугите на targove.info предоставени чрез Интернет страницата на адрес http://www.targove.info, съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита предоставено чрез маркиране на полето „Приемам Условията за ползване” и се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, приема го и се задължава да го спазва. Изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ придобива значение на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.

Чл. 9. targove.info може да съхранява на своя сървър IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, в случай на възникване на правен спор.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят “във вида, който дава възможност за тяхното използване” и това, че targove.info не поема никаква отговорност за достоверността, навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултат на или поради използване или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др. на УСЛУГИТЕ.

Чл. 11. За да използва УСЛУГИТЕ за 14-дневен безплатен тест, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се регистрира на следната интернет страница: www.targove.info

За да използва УСЛУГИТЕ за платен абонамент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се регистрира на следната интернет страница: www.targove.info като избере съответен абонаментен план.
Първоначалния достъп до УСЛУГИТЕ се предоставя след заплащане на стойността на съответния абонаментен план.
Абонамента се счита автоматично продължаван всеки път за същия срок и условия, в случай, че нито една от страните не е уведомила писмено другата страна за прекратяването на абонамента, най-малко един месец преди неговото изтичане.

Чл. 12. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до уеб-базирано съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до интернет мрежата.

Чл. 13. targove.info предоставя единствено УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са технически проблеми, възпрепятстващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ компютърно оборудване.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Чл. 14. При ползването на УСЛУГИТЕ предоставени от targove.info чрез Интернет страницата http://www.targove.info, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

2) да внася при възникнала необходимост промени в предоставените доброволно от него лични данни и други данни в частите с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

3) да не продава, да не отстъпва и/или преотстъпва, определения му акаунт (потребителско име и парола) на трети лица, като е длъжен да полага грижи на добър стопанин/ добър търговец.

Чл. 15. targove.info има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

1) предостави невярна, неистинна, неточна, неактуална или непълна информация;

2) извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна на УСЛУГИТЕ, които предоставя targove.info;

3) нарушава разпоредбите на настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ;

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. targove.info е регистрирано в Комисията за защита на личните данни. Във връзка със ЗЗЛД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Интернет страницата на http://www.targove.info предоставят доброволно лична информация по смисъла на закона и предостанят съгласие за обработване на личните данни за целите на директния маркетинг, като targove.info се задължава да обработва предоставената информация, съгласно целите на ЗЗЛД. При попълване на електронната регистрационна форма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че данните които доброволно предоставя са верни, пълни и точни.

Чл. 17. Съобразно ЗЗЛД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на targove.info при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези данни.

Чл. 18. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ, се съхраняват, обработват и използват от targove.info за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

Чл. 19. targove.info си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона или за да се спазят настоящите УСЛОВИЯ.

V. ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако е свободно и неизползвано от друг потребител) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ предлагани на Интернет страницата http://www.targove.info, след като извърши процеса на регистрация за съответния 14- дневен срок за безплатен тест. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е избрал съответен абонаментен план и е заплатил неговата стойност – получава достъп за една календарна година, считано от датата на плащането.

Чл. 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, както и нанесени вреди на targove.info и трети лица.

Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено незабавно targove.info за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА от трети лица или за всяко друго нарушаване на сигурността. За дата на уведомявата се смята датата на получаване на писмото от targove.info.

Чл.23. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, targove.info ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация след уведомяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговата идентификация.

Чл. 24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ („Изход”) в края на всяка сесия (след използването им).

Чл. 25. targove.info не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящият раздел от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 26. targove.info не носи отговорност за вреди, причинени върху компютърното оборудване или за загуба на данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ при използване на Интернет страницата http://www.targove.info

Чл. 27. targove.info не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да осъществи свързаност с интернет страницата http://www.targove.info

Чл. 28. targove.info не носи отговорност за точността, цялостта, верността или характера на генерираното СЪДЪРЖАНИЕ с интернет страницата http://www.targove.info

Чл. 29. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост. Не се разрешава СЪДЪРЖАНИЕ, разположено на Интернет страницата http://www.targove.info да се променя по никакъв начин, нито да бъде копирано или публично разпространявано под каквато и да е форма.

Чл.30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на УСЛУГИТЕ, чрез изпращане на електронно съобщение до targove.info като попълни формата за контакт на следния електронен адрес: http://www.targove.info/contact

Чл.31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети targove.info за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и адвокатско възнаграждение, настъпили във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и нарушение на българското законодателство.

Чл.32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ при използване на УСЛУГИТЕ предоставяни от targove.info чрез интернет страница на адрес: http://www.targove.info

Чл.33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на избрания от него платен абонаментен план. Задължението е изискуемо за целия период на достъп от момента на абонамента. При предсрочно волеизявление за отказ от услугата от страна на потребителя, не се дължи връщане на парични средства за съответния период.

VI. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.34. Цените на платения абонамент са посочени на интернет адрес: http://www.targove.info/plans-prices

VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. targove.info има право да променя технологията, дизайна и концепцията на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Чл. 36. targove.info си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Чл. 37. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в интернет страница http://www.targove.info както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Чл. 38. targove.info дава право на ПОТРЕБИТЕЛЯ да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани в http://www.targove.info само за лична употреба с нетърговска цел.

Чл. 39. За неуредените от настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 40. Всички възникнали спорове между targove.info и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решават в дух на сътрудничество и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните или отнасящи се до него, се разрешават по съдебен ред от компетентния съд в град София. Страните приемат, че място на изпълнение на паричните задължения по настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ е седалището на targove.info.

Чл. 41. В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, моля да ги изпращате на следния електронен адрес: office@targove.info

VIII. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 42. При тълкуването и прилагането на настоящето ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1) "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

2) „targove.info”, което предоставя услугите, предмет на настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ, посредством администрираният от него портал: http://www.targove.info е търговско дружество регистрирано, съгласно Търговския закон на Република България с наименование „Търгове” EООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ж.к. Стрелбище, бул. Гоце Делчев, бл. 24, ет. 1, ап.3, ЕИК: 202715457

3) "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

4) „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през интернет страницата http://www.targove.info информационни услуги и ресурси.

5) слуга/и" на интернет страницата включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уебсайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на уебсайта;
- получаване на имейл и/или бюлетини от регистрираните Потребители на уебсайта.

6)артньор" е всяко лице, с което targove.info се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на страницата допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

7) “Ценоразпис” е индикативен списък с актуалните към определен момент тарифи на услугите, предлагани от targove.info. Ценоразписът е неразделна част от настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.

8) „Потребителско име” е електронен адрес (имейл) въведен от от потребителя, посредством които той се индивидуализира в http://www.targove.info.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ влизат в сила от 31 август 2013 г.

 

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД