Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3492173

Публикувана на: 04.06.2021

Краен срок: 15.06.2021

Прогнозна стойност: 69900.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА МАРИЦА

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0018

В обхвата на обществената поръчка са включени периодични доставки по заявка от страна на Възложителя на строителни материали за нуждите на населените места в Община ,,Марица‘‘ по видове артикули, описани в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие. Доставките са предназначени за следните населени места на територията на Община „Марица“: с. Бенковски, с. Войсил, с. Костиево, с. Радиново, с. Царацово, с. Строево, с. Труд, с. Граф Игнатиево, с.  Калековец, с. Войводиново, с. Желязно, с. Крислово, с. Динк, с. Скутаре, с. Рогош, с. Трилистник, с. Маноле, с. Манолско Конаре и с. Ясно поле.
Строителните материали се доставят с транспорт за сметка на Изпълнителя до посочено място на територията на Община Марица, указано от Възложителя във възлагателно писмо.
Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – приложение към  документацията за участие.
 

URL: https://app.eop.bg/today/140941

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се