Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
6071394

Публикувана на: 30.05.2024

Краен срок: 11.06.2024

Прогнозна стойност: 25000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0008

Възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на община Брацигово на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП.
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2523 
 Предмет на обществената поръчка: „Основен ремонт на покрив и фасада на административна сграда – Кметство с. Жребичко, общ. Брацигово“
    В имот с идентификатор 29522.501.202 по КККР находящ се на ул.“Осма“ №2 в с.Жребичко, община Брацигово е разположена aдминистративната сграда на кметство с. Жребичко  и се нуждае от основен ремонт на покрив и частично по фасада. Сградата не е ремонтирана повече от 30 години. Покривът е компрометиран, олуците са изгнили и не си изпълняват предназначението. Съществуваща дограма е дървена, двукатна. Прозорците не могат да се затварят, не уплътняват и допринасят за влошаване на работната среда.
        Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на изпълнител, на който да бъде възложено извършването на ремонта на покрива и фасадата на сградата  на кметството на  с.  Жребичко собственост на Община Брацигово, разположенa на  ул.„Осма“ №2.
    Забележка: Участник, който към офертата си не е представил Декларация –Образец №5 за оглед на обекта, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
Възложителят поставя изискване за минимален и максимален срок за изпълнение на договорените СМР,  както следва:

  • Минимален срок за изпълнение на СМР – 30  календарни дни от получаване на възлагателното писмо;
  • Максимален срок за изпълняване на СМР – 90 календарни дни.

Забележка: Участник, който не се съобрази със зададените от Възложителя срокове, ще бъде отстранен от участие.
Обект на обществената поръчката - строително - ремонтни работи, които ще се извършат в Административната сграда на кметство с. Жребичко, общ. Брацигово – публична общинска собственост, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“  от ЗОП, което е изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 на ЗОП.
CPV код съгласно  Общ терминологичен речник - 45261100 Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

      

URL: https://app.eop.bg/today/390216

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД