Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
6077094

Публикувана на: 31.05.2024

Краен срок: 11.06.2024

Прогнозна стойност: 247417.92 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0010

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи (СМР) за текущи ремонти в сгради собственост на Община Венец с три обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на многофункционална сграда с. Черноглавци – Етап I“;
  • Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на многофункционална сграда с. Черноглавци – Етап II“;
  • Обособена позиция № 3: „Текущ ремонт на многофункционална сграда с. Изгрев“


Предвидените за изпълнение строително-ремонтни дейности не представляват строеж по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ). За обекта не е издадено Разрешение за строеж и няма да се изисква такова, тъй като е предвидено извършване на текущи ремонтни дейности, съгласно чл. 151, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с ДР §5, т. 43 от ЗУТ.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка.
 

URL: https://app.eop.bg/today/388592

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД