Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
4599812

Публикувана на: 18.11.2022

Краен срок: 28.11.2022

Прогнозна стойност: 9900.00 BGN

Бази данни:

 • - България

Категории:

 • - Доставки

Видове обявления:

 • - Обявление (всички видове)

Възложител: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

Уникален номер на поръчката: 01463-2022-0008

Обществената поръчка има за цел осъществяване на дейностите за информация и коммуникация по проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“, който се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, по Процедура BG05SFOP001-1.015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос №1„Административно обслужване и е-управление“.
В рамките на тази обществена поръчка Изпълнителят трябва да изработи и достави рекламни материали, с които да бъде осъществена информационната кампания по проекта. Изпълнението на поръчката включва:

 

 •  Изработване и доставка на постоянна обяснителна табела – 1 брой.
 •  Доставка на брандирани флаш памети – 800 броя;
 •  Доставка на брандирани химикалки – 800 броя;
 •       4. Изработване и доставка на информационни стикери за закупеното по проекта оборудване – 50 броя.

  URL: https://app.eop.bg/today/255130

  Безплатен тест

  Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

  Регистрирайте се
  ТЪРГОВЕ ОТ
  ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД