Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3465555

Публикувана на: 21.05.2021

Краен срок: 03.06.2021

Прогнозна стойност: 34000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски"

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0007

Дейностите, предмет на възлагане се изразяват в периодични доставки след заявки на Възложителя на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново и гр. Шумен по две обособени позиции с изисквания, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”;
Обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия”;
 

URL: https://app.eop.bg/today/137117

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се