Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3475696

Публикувана на: 26.05.2021

Краен срок: 07.06.2021

Прогнозна стойност: 69000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Уникален номер на поръчката: 00585-2021-0004

Възложителят предвижда да достави канцеларски материали и консумативи за нуждите на университета по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи”;
Обособена позиция 2: “Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
По двете обособени позиции доставките на канцеларските материали и консумативи ще се извършват регулярно, за целия срок на договора за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и филиалите му в град Разград, Силистра и Видин. Изпълнителите ще трябва да извършват доставките на място, след писмена заявка от възложителя, при условията на проекто – договора. Основните подлежащи на доставка стоки са описани в Техническата спецификация /приложение № 1 към настоящата документация/.
 

URL: https://app.eop.bg/today/126399

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се