Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Обявлението е в архива.
2000522

Публикувана на: 08.05.2019

Краен срок: 17.05.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Друга информация
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00244 Поделение: Община Самуил
Изходящ номер: 725 от дата: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00244-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Решение номер: 15 От дата: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Община Самуил Национален регистрационен номер: 000505928
Пощенски адрес: ул. Хаджи Димитър №2
Град: с.Самуил код NUTS: BG324 Пощенски код: 7454 Държава: България
Лице за контакт: инж. Ахмед Мустафа Телефон: +359 84772020
Електронна поща: info@samuil.eu Факс: +359 84266030

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.samuil.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://samuil.bg/op-samuil/publichno-sastezanie/145-publichno-sastezanie-4-za-2019g


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 4 От дата: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 00244-2019-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

т. : 1

IV: Одобрявам:
 
Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП


VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

 
VII.1) Трите имена:(Подпис) д-р Бейтула Сали Мюмюн VII.2) Длъжност: кмет на община Самуил
 
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Официално наименование: Община Самуил Национален регистрационен номер: 000505928
Пощенски адрес: ул. Хаджи Димитър №2
Град: с.Самуил код NUTS: BG324 Пощенски код: 7454 Държава: България
Лице за контакт: инж. Ахмед Мустафа Телефон: +359 84772020
Електронна поща: info@samuil.eu Факс: +359 84266030

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.samuil.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://samuil.bg/op-samuil/publichno-sastezanie/145-publichno-sastezanie-4-za-2019g

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45236210      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчката:
Строителство
II.1.4) Кратко описание:
Оборудване на детска площадка ДГ „Радост“ с.Владимировци, където ще се извърши:
-Изрязване асфалтова настилка
-Изкоп и Кофраж фундаменти
-Бетон фундаменти В15
-Обратен насип
-Доставка трошен чакъл
-Уплътняване с пневматична трамбовка
-Бетон в настилка клас В 20
-Заварени мрежи ф 6,5 - 20/20 каре
-Доставка и монтаж на ограда (парапет) за площадка за игра - Н=1.000, с вертикални дървени елементи
-Доставка и монтаж на предпазен парапет за рампа
-Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за игра на деца от 3 до 12-годишна възраст, с пързалка, кула и люлка
-Доставка и монтаж на люлка-клатушка с фигурални елементи, тип "везна" ,предназначена за игра на деца до 12-годишна възраст
-Доставка и монтаж на люлка-клатушка с фигурални елементи, предназначена за игра на деца до 12-годишна възраст
Раздел VI: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7
Влизане в TED eSender: 7  Потребителско влизане в TED eSender: 7  
Справка за обявления: 7  -  (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  (напр. 2015/S 123-123456)   Номер на обявлението в РОП: 897786
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
 
Номер на раздел: IV.2.2
Обособена позиция номер: 2  
Част от текста, която трябва да се промени:  
Вместо
Дата: 07/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 17:00
Да се чете
Дата: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7
Обособена позиция номер: 2  
Част от текста, която трябва да се промени:  
Вместо
Дата: 08/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 10:30
Да се чете
Дата: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 10:30


VII.2) Друга допълнителна информация: 2
Възложителят удължава обявените срокове в процедурата на оснавание чл.100, ал.12, т.1 във връзка с чл.100, ал.6 от ЗОП - в първоначално определения и удължените срокове няма постъпили оферти.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се