Публично състезание

Обявлението е в архива.
6042234

Публикувана на: 16.05.2024

Краен срок: 11.06.2024

Прогнозна стойност: 1265415.06 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Ловеч

Уникален номер на поръчката: 05667-2024-0001

Предметът е „Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се на ул. „Подп. Александър Кусев“ №20, УПИ II, кв. 83, ПИ с идентификатор № 43952.507.4602 по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч“.
Настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности:
а) изработване на работен проект (РП);
б) изпълнение на строително-монтажни работи (СМР);
в) упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Предметът на обществената поръчка е подробно описан в техническата спецификация, (приложение № 1 от настоящата документация за обществената поръчка).
Обектът е I-ва категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“ – „строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Съгласно чл. 5, ал. 6 т. 4.1.2 (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“ – „строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии“) от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя строежът е четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда).

URL: https://app.eop.bg/today/386324

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД