Публично състезание

Обявлението е в архива.
6020387

Публикувана на: 07.05.2024

Краен срок: 27.05.2024

Прогнозна стойност: 3653952.50 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0013

Строителството включва СМР и КРР, във връзка с реализиране на одобрен инвестиционен проект за обекта. Съгласно издаденото разрешение за строеж обектът е  Четвърта категория, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ и „е“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 8, ал. 6 и  чл. 9, ал.1 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Предвид обема на работа и лошото състояние на сградата се предвижда въвеждане на етапност в изпълнението на КРР, като последователността им е предвидена с цел незасягане на вече направен предходен етап.
Етапите са условно разделени на външни и  на вътрешни  КРР:

  • Първи етап: външни работи - Основен ремонт на покрива на сградата;
  • Втори етап: външни работи фасада – Основен ремонт фасада;

При възможност първи и втори етап могат да се изпълняват едновременно.

  • Трети етап: вътрешни работи - Всички ВиК, ел. и ОВК вътрешни инсталации;
  • Четвърти етап: вътрешни работи – всички довършителни работи по част архитектурна, включително и реставрационни и консервационни работи по елементи на интериора.

Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението  на  обществената  поръчка  са  описани  и  регламентирани  в  ЧАСТ  II. „Техническата спецификация“ и в инвестиционния проект, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
 

URL: https://app.eop.bg/today/381346

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД