Публично състезание

Обявлението е в архива.
3724748

Публикувана на: 01.10.2021

Краен срок: 22.10.2021

Прогнозна стойност: 4350.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ"

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0312

Предмет на обществената поръчка е: „Осигуряване на физическа охрана, включително и  въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС „Панагюрище” за срок от 36 месеца”

II. Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, по осигуряване охрана с помощта на сигнално – известителна техника, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти, собственост на ТП ДГС „Панагюрище“.
III. Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 ч. в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в Салон-библиотека и прилежащия към нея гараж, собственост на ТП ДГС „Панагюрище”, находящи на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 26, вход откъм ул. „Гурко”.
Изпълнителят е длъжен да изгради сигнално-известителна техника за своя сметка при необходимост или да осигури непрекъснато техническо поддържане и ремонт за своя сметка на изградената сигнално-известителна тахника за срока на договора, когато повредите не са възникнали по вина на служители на Възложителя.
Предмет на обществената поръчка е: „Осигуряване на физическа охрана, включително и  въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС „Панагюрище” за срок от 36 месеца”

 

URL: https://app.eop.bg/today/163805

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се