ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1989139

Публикувана на: 02.05.2019

Краен срок: 07.05.2019

Прогнозна стойност: 99957.30 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Монтана, ул. Извора №1, За: инж. Калин Каменов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 394227, E-mail: kali_monti@abv.bg, Факс: 096 300462

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.montana.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg/общинска-администрация/обществени-поръчки.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция на сграда в спортен комплекс „Огоста“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212290

Описание:

Ремонт и поддръжане на спортни строителни съоръжения

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

99957.3

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик с надпис „Реконструкция на сграда в спортен комплекс „Огоста“ от участника или от упълномощен от него представител лично на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., чрез куриерска служба или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Монтана на адрес – гр. Монтана 3400, ул. „Извора” №1. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Опис на представените документи, подписан от участника – Образец №1. 2. Представяне на участника – Образец №2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо). 4. Заявление за участие – Образец №3. 5. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – заверено от участника копие (ако е приложимо). 6. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо). 7. Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо). 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №4. 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец №5. 10. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо). 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител такива – Образец №6. 12. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец №7. 13. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец №8. 14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец №9. 15. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец №10. 16. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец №12. 17. Ценово предложение – Образец №13. Дата и час на отваряне на офертите: 08.05.2019 г., 15:00 часа. Място за отваряне на офертите: Заседателна зала на Община Монтана, гр. Монтана, ул. Извора №1, ет. 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се