ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2041070

Публикувана на: 29.05.2019

Краен срок: 05.06.2019

Прогнозна стойност: 4000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак, ТП Държавно горско стопанство Алабак, За: Наталия Пейчинова -юрисконсулт, България 4600, Велинград, Тел.: 0887 498826, E-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com, Факс: 0359 0000

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id.

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2782.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е за избор на изпълнител, който след заявка от възложителя да доставя за нуждите на ТП ДГС „Алабак” инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив- боя, спрей и т.н. съгласно утвърдена спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44810000

Описание:

Бои

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 06.06.2019г. от 10.00 часа в административна сграда на ТП ДГС "Алабак", гр. Велинград, бул. "Съединение" №125.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се