ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2038507

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 31.05.2019

Прогнозна стойност: 35666.67 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция Западнобеломорски район, ул. Св. Димитър Солунски № 66, п.к. 441, За: Ванина Мицева, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 894126, E-mail: bdblg@wabd.bg, Факс: 073 894102

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://wabd.bg.

Адрес на профила на купувача: https://wabd.bg/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в ЗБР ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35666.67

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се