ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2044353

Публикувана на: 31.05.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 41666.67 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция Черноморски район, ул. Ал. Дякович 33, За: Жасмина Керанова, България 9000, Варна, Тел.: 052 631447, E-mail: bdvarna@bsbd.org, Факс: 052 631448

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bsbd.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90733100

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41666.67

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за възлагане на обществената поръчка, ведно с приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на Възложителя

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се