ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1984724

Публикувана на: 30.04.2019

Краен срок: 08.05.2019

Прогнозна стойност: 68500.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, ул. Иван Вазов № 59, За: д-р Генади Странджев - Управител; адв. Георги Василев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654800, E-mail: mbal_st_mina@abv.bg, Факс: 032 654800

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1022251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3403&menu_id=11&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E7068703F7570693D353531.

Адрес на профила на купувача: https://drive.google.com/drive/folders/1zAIBXcN_W1XphAHsyWN7YvPQSWottbqE.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2019 г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

68500

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВАЖНО! Поради невъзможността да бъде осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията, на осн. чл. 32, ал.3 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен с 5 (пет) дни. Възложителят ще осигури на всяко заинтересовано лице документацията за обществена поръчка на хартиен и/или електронен носител на място в гр. Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 59 или след заявен интерес по електронна поща: mbal_st_mina@abv.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се