ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1989141

Публикувана на: 02.05.2019

Краен срок: 07.05.2019

Прогнозна стойност: 34800.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Детска специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение на белодробни болести - Царица Йоанна ЕООД, ул. Бреза № 49, За: Иван Илиев Илиев, България 5350, Трявна, Тел.: 0677 62021, E-mail: pulmo_tryavna@abv.bg, Факс: 0677 62021

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belodrobnadetska.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belodrobnadetska.com/profil_na_kupuvacha.php.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. на МТСП и МЗ и че служат за закупуване на хранителни стоки, без алкохолни и тютюневи изделия.Средносписъчен състав на фирмата 55 човека.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34800

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2019 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, плик от участника или упълномощен от него представител лично , по куриер или по пощата - писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва Предмета на офертата , адрес за кореспонденция, телефон за връзка и E-mail . Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Опис на документите съдържащи се в офертата; 2. Копие от удостоверение за актуално състояние от търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 2 (два) месеца от датата на разглеждане на предложенията, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия / представляващия участника, съгласно търговската му регистрация; 4. Разрешение за извършване на дейност, като оператор, съгласно условията на Наредба №7/09.07.2003год.; 5. Декларация, че ваучерите отговарят на всички изисквания по чл.22 от Наредба №7/2003год. / собствен текст/; 6. Декларация / собствен текст/ , за наличието на търговски обекти в които се приемат предлаганите ваучери , като участникът трябва да посочи че има сключени договори най малко с три търговски вериги развили магазинна мрежа на територията на цялата страна , като същите следва да имат магазини на територията на област Габрово. Под търговски вериги развили магазинна мрежа на територията на цялата страна , следва да се разбира веригите магазини ,които имат търговски обекти за хранителни стоки на териториите на административно териториални единици /области / в Република България . Предлаганите от кандидатите ваучери задължително следва да бъдат приемани в минимум 5 /пет/ търговски обекти на територията на Община Трявна и в минимум 10 /десет/ търговски обекта на територията на Община Габрово (с конкретно описание на търговските обекти). 7. Ценова оферта - Приложение № 1 8. Административна справка на участника Приложение № 2 9. Декларации по образец на Възложителя. За съгласие с клаузите на проекта на дог. и приемане на последните -Приложение № 3 По чл. 54, ал. 1 от Закон за обществените поръчки - Приложение № 4 По чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки - Приложение № 5 За ползване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП-Приложение № 6 и Прил. № 7 По чл. 101, ал. 11 от ЗОП , за не свързани лица - Приложение № 8 Проект на договор Приложение № 9 Критерий за възлагане --Най ниска цена Срок за изпълнение на поръчка: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора , чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя. Заявките се подават от Възложителя по телефон, писмено, по факс или електронна поща и включват : - Общ брой на ваучерите за храна, в т.ч. брой от даден купюр; - Обща стойност на заявените ваучери за храна по номиналната им стойност, включително и доставката им; Доставката на ваучерите за храна, се извършва в срок до 5 /пет/ работни дни от заплащане . Гаранция за добро изпълнение на поръчката: Гаранцията за добро изпълнение на поръчката е в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от Изпълнителя в една от следните форми: 1. Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка или 2. Парична сума, преведена по сметка на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна: IBAN: BG10STSA93000024124683 BIC: STSABGSF „БАНКА ДСК” ЕАД КЛОН ТРЯВНА 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 14.03.2018г. от 10:00ч. от комисия в заседателната зала на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна”ЕООД, гр.Трявна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се