ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1999499

Публикувана на: 08.05.2019

Краен срок: 13.05.2019

Прогнозна стойност: 30000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Гулянци, ул.Васил Левски №32, За: Адриян Апостолов, България 5960, Гулянци, Тел.: 06561 2171, E-mail: adrian_apostolov72@abv.bg, Факс: 06561 2567

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gulyantsi.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.gulyantsi.net/index.php/bg/profil-na-kupuvacha.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да представят следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения/Образец №2/; 3.При участници обединения - копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.. 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 9.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №10/; 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/; 11. Техническо предложение /Образец №9/; 12. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и посочване на документите, които те следва да представят и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Гулянци, посочен в настоящата информация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се