ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1992328

Публикувана на: 03.05.2019

Краен срок: 09.05.2019

Прогнозна стойност: 47000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжен съд Благоевград, гр.Благоевград, За: Красимира Симеонова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 889837, E-mail: blagoevgrad-os@justice.bg, Факс: 073 839603

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/htdocs/EZLA9XAFX6.htm.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Окръжен съд – Благоевград за 2019 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП със Заповед №329/03.05.2019г. е удължен срокът за получаване на оферти по обявена обществена поръчка по реда на чл.186, във вр. чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Офертите се представят на български език и съдържат следните документи: 1. Опис на представените документи – Приложение № 1 2. Представяне на участника – Приложение № 2 3. Заявление за участие – Приложение № 3 4. Техническо предложение – Приложение № 4, съдържащо: а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специф/я и изискванията на възложителя (по образец); б) Списък на всички търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ, с които участниците имат сключени договори. в) Декларация (свободен текст), съдържаща опис на определения минимум търговски обекти (10, от които 2 търговски вериги - хипермаркети) на територията на град Благоевград, с които участникът има сключени договори за приемане на отпечатаните ваучери за храна и гаранция, че обстоятелството няма да се променя през целия срок на договора с Възложителя, освен ако един договор с доставчик бъде заменен с друг, като се запази определения минимален брой търговски обекти (10). г) Декларация, с която участникът гарантира, че предлаганата цена за отпечатване, пакетиране и доставка на ваучери за храна ще бъде окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на заявките и номиналната стойност на поръчаните ваучери. 5. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, че по отношение на участникът не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен - Приложение № 5 6. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 6 7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Приложение № 7 8.Декларация по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение №8 9.Декларация за обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 9 10. Декларация за участие на подизпълнител- Приложение №10 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №11 12. Ценово предложение – отделен запечатан непрозрачен плик Приложение № 12 13. Други документи, изискани от Възложителя:Заверено копие на валидно разрешение(или негов еквивалент) издадено от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, по Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. •Декларация, че участникът не се намира в процедура по отнемане на разрешението за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Съответствие с изискването се доказва чрез представяне на декларация свободен текст, че разрешението за извършване на дейност като оператор не е отнето по реда на чл.11 от Наредба № 7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, както и че участникът не е в процедура по отнемане на разрешението. •Препоръка за добро изпълнение - минимум една за услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката на Възложителя през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Подаването на офертите задължително се извършва на адреса на Възложителя гр. Благоевград, пл. „Васил Левски” № 1, БлОС, партерен етаж, стая № 8, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа до (09.05.2019г.) датата, посочена в информацията за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.05.2019г. в 10:00 ч.в сграда на БлОС, III етаж, зала №4.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се