ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2038831

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: 48000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

район Лозенец СО, бул.Васил Левски 2, За: Виктор Георев, България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: v.georev@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача: www.lozenets-sofia.org.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддържане на дървесна и храстова растителност в градини, паркове и междублокови пространства на територията на район „Лозенец“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията за изпълнение на поръчката и съдържание на офертата са публикувани в профила на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се