ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2023948

Публикувана на: 21.05.2019

Краен срок: 31.05.2019

Прогнозна стойност: 70000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Плевен, пл.Възраждане №2, За: Милен Яков, Вили Тодорова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881242; 064 881349, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 881296

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=fmMSKeKkhcs%3d.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2019г. на работещите в администрацията на Община Плевен и бюджетните структури на Община Плевен” Предмет на обществената поръчка е отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в администрацията на Община Плевен и нейните бюджетни структури през 2019г., с обща номинална стойност на ваучерите 69 500 (шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, чрез подписване на договор с фирма-оператор на ваучери, получила разрешение от министъра на финансите за извършване на такъв вид дейност (съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба 7/09.07.2003г. на МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1) В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в обявата за обществената поръчка, изисквания на възложителя. 2) Срока на валидност на офертите - 31.11.2019г. 3) Дата и час на отваряне на офертите - 03.06.2019г. от 11:00ч. в Актова зала на първи етаж в сградата на Община Плевен, гр.Плевен , пл.Възраждане №2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се