ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2037944

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 03.06.2019

Прогнозна стойност: 6000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, УЛ. 12-ТИ ПЕХОТЕН ПОЛК № 22, За: Любов Авджиева, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 0886 535393, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsstarazagora.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3122.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90714000

Описание:

Екологичен одит

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия, определена със заповед на Директора, в административната сграда на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул."12-ти пехотен полк" № 22 на 04.06.2019г. от 14:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се