ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1979023

Публикувана на: 25.04.2019

Краен срок: 08.05.2019

Прогнозна стойност: 211490.09 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ботевград, пл. „Освобождение” № 13, За: инж. Цветелин Цветков, България 2140, Ботеврад, Тел.: 072 369152; 072 366611, E-mail: op@botevgrad.org, Факс: 072 366635

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.botevrgad.bg.

Адрес на профила на купувача: https://bit.ly/2GATr25.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане и ремонт на между блоково пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45112712

Описание:

Строителни работи по оформяне на градини

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

211490.09

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала №15 в сградата на общинската администрация Ботевград, находяща се в град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или куриерска служба, с препоръчано писмо с обратна разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Участниците следва да подготвят офертите си съобразно указанията на Възложителя, правилата на ЗОП и ППЗОП. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се