Пазарни консултации

Обявлението е в архива.
4611812

Публикувана на: 23.11.2022

Краен срок: 29.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРАЖДАНЕ 1926 НЧ

На основание чл. 44, ал.1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана за представяне на индикативни ценови предложения за определяне на прогнозната стойност за извършване на отделни видове работи, във връзка с подаване на проектно предложение на НЧ „Възраждане 1926” по Процедура за подбор на проектни предложения с с краен срок на кандидатстване 30.11.2022 г. № BG06RDNP001-19.503 - МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ за следния проект: „Песни от извора на Карабунар”
Индикативните оферти трябва да съдържат:
- Наименование на оферента;
- Срок на валидност на офертата – 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- Дата на издаване на офертата;
- Подпис и печат на оферента;

Ценово предложение в левове с посочена прогнозна стойност, включващо подробни количествено стойностни сметки съгласно приложени КСС. Предложените индикативни стойности следва да включват всички разходи по изпълнението и други нужни за качественото изпълнение, включително, разходи за труд, осигуровки, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд по време на извършване на дейностите, включително печалба.
Индикативните оферти трябва да съдържат цялата необходима информация, за да бъдат оценени, да бъдат подписани, подпечатани и да бъдат изпратени по пощата с обратна разписка или доставени лично на следния адрес за кореспонденция: 4484 с. Карабунар, ул. Първа, № 36, или изпратени по електронен път на e-mail: vazrajdane_karabunar@abv.bg. Офертите могат да бъдат подавани до 17:00 часа на 29.11.2022 г.
Оферентите, когато са местни лица. трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Настоящите пазарни консултации се извършват с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по определяне на стойностите на следното проектно предложение:
 „Песни от извора на Карабунар”
Във връзка с чл. 44, ал. 3 от ЗОП Ви информираме, че предложенията, както и друга информация, представена като резултат от пазарните консултации ще бъдат публикувани в ЦАИС ЕОП - https://app.eop.bg/buyer/
С подаване на оферта, всеки участник се съгласява, че същата (както и друга предоставена от участника информация) ще бъде публично достъпна в съответния раздел/ преписка на профила на купувача в ЦАИС ЕОП.
Възложителят ще предприеме необходимите действия, които да гарантират, че лицата участвали в пазарната консултация няма да имат предимство пред останалите участници при провеждането на обществената поръчка.
Приложения:
1. Оферта
2. КСС
3. Техническа спецификация
 

URL: https://app.eop.bg/today/256394

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД