Пазарни консултации

Обявлението е в архива.
4606352

Публикувана на: 21.11.2022

Краен срок: 29.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

Пазарна консултация №Т255970ЕЦ

Уважаеми дами и господа,

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП провежда пазарна консултация за „Ремонт на ел. двигател средно напрежение ДАЗО-2-17-64-10-У1“.

Офертата следва да съдържа:
- единична цена
- обща стойност
- валидност (минимум 6 (шест) месеца)
- срок и условия за изпълнение
- гаранционен срок
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес
         
Офертата трябва да бъде подписана от участника или упълномощени от него лица и в нея да се цитират номерът и предметът на пазарната консултация, за която се отнася.
Запитвания във връзка с провежданата  пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16:00 часа на 28.11.2022 г. на e-mail: h.dimitrova@tpp2.com, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в ЦАИС: https://app.eop.bg/buyer/1119.
Краен срок за подаване на офертите: 16:00 часа на 29.11.2022 г. на e-mail: h.dimitrova@tpp2.com.
Офертите и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в ЦАИС: https://app.eop.bg/buyer/1119 в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации.
С подаване на офертата всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достъпни в профила на купувача.

Приложения:
1. Технически изисквания

URL: https://app.eop.bg/today/255970

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД