Пазарни консултации

Обявлението е в архива.
4612022

Публикувана на: 23.11.2022

Краен срок: 30.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Във връзка с предстоящо кандидатстване на Oбщина Долни Дъбник за получаване на  безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за реализация на проект с предмет:
„Рехабилитация на улици в община Долни Дъбник - ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Крушовица от общински път PVN1060 до републикански път III-305 и ул. “Иван Асен II-ри”, с. Садовец от републикански път III-305 до пресечка с ул. „Генерал Столетов““,
Община Долни Дъбник Ви кани да участвате в набирането на индикативни оферти за определяне на актуална стойност на разходите за строителството на упоменатия по-горе обект, на база приложените към настоящата покана Техническа спецификация и Количествени сметки.
Моля, след запознаване с условията, описани в настоящата покана да ни предоставите Вашата оферта.
МОЛЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И УТОЧНЯВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!
 

URL: https://app.eop.bg/today/246743

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД