Пазарни консултации

Обявлението е в архива.
3479619

Публикувана на: 28.05.2021

Краен срок: 10.06.2021

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

Пазарна консултация №Т139602КТО

Уважаеми дами и господа,
 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП провежда пазарна консултация за „Доставка на ролки за транспортьори по DIN15207 или еквивалент”, съгласно спецификация - Приложение № 1 и технически изисквания Приложение № 2.
Офертата следва да съдържа:
- единична цена
- обща стойност
- валидност (минимум 6 (шест) месеца)
- срок и условия за изпълнение
- гаранционен срок
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес и др.
- друго
         
Офертата трябва да бъде подписана от участника или упълномощени от него лица и в нея трябва да се цитира номерът и предметът на пазарната консултация, за която се отнася.
 
Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16:00 часа на 08.06.2021 г. на e-mail: h.dimitrova@tpp2.com, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в ЦАИС: https://app.eop.bg/buyer/1119.
 
Краен срок за подаване на офертите: 16:00 часа на 10.06.2021 г. на e-mail: h.dimitrova@tpp2.com.
 
Офертите и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в ЦАИС: https://app.eop.bg/buyer/1119.
 
С подаване на офертата всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достъпни в профила на купувача.
 
Приложено:
1. Спецификация Приложение №1
2. Технически изисквания Приложение №2
3. Чертежи (1.1/,1.2/,1.3/,1.4/,1.5)

URL: https://app.eop.bg/today/139602

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се