Открита процедура

Обявлението е в архива.
3464139

Публикувана на: 21.05.2021

Краен срок: 16.06.2021

Прогнозна стойност: 457200.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА ХАСКОВО

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0025

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Приготвяне и доставяне на топъл обяд за най-нуждаещите се лица на територията на Община Хасково по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., Операция BG05FMOP001- 5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
Целта на Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация.
Общият брой нуждаещи се лица, които ще получават топъл обяд всеки работен ден през месеца на територията на Община Хасково е до  1 600 лица, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка при спазване указанията и изискванията на Възложителя и съгласно настоящата техническа спецификация.
Целевите групи нуждаещи се лица, които ще бъдат обхванати са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията от COVID-19.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности

URL: https://app.eop.bg/today/133903

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се