Открита процедура

Обявлението е в архива.
1996779

Публикувана на: 07.05.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Друга информация

Решение за откриване на процедура

 

 
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...

Решение номер 1048-22-4 от дата 03.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210825210246

BG411, Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София област, бул.Александър Стамболийски №48, За: Станислава Ламбева, България 1000, София, Тел.: 02 9262515, E-mail: stanislava.lambeva@sofiaregion.nssi.bg, Факс: 02 9262540

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.noi.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управлява държавното обществено осигуряване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област" 2.Обособена позиция №2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“.

IV.2) Обект на поръчката
 
 
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, находящи се в град София и град Самоков, ползвани от ТП на НОИ - София област, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Милен Любенов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП на НОИ - София област - упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед №1016-40-537/11.04.2019г. на Управителя на НОИ

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се