Обявление за поръчка - комунални услуги

Обявлението е в архива.
2025293

Публикувана на: 21.05.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 128100.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 1281 Поделение:
Изходящ номер: 2 от дата: 21/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 1281-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: ВЕЦ Козлодуй ЕАД Национален регистрационен номер: 106588180
Пощенски адрес: гр.Козлодуй, 3321
Град: Козлодуй код NUTS: BG313 Пощенски код: 3321 Държава: България
Лице за контакт: Таня Пенкева Телефон: +359 97373907
Електронна поща: wpp_kozloduy@abv.bg Факс: +359 97376641

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://hppkozloduy.com/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://sop.bg/hppkozloduy-415/

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://sop.bg/hppkozloduy-415/proceduri-20-2-zop/#h
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на ВЕЦ Козлодуй ЕАД Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 30199770      Допълнителен CPV код: 1 2 TA30
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД, включва ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работниците и служителите на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД, полагащи труд при условията на чл.2, ал.1, т.9 и чл.2, ал.2, т.3 и/или 4 от Наредба № 11 от 12 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG313
Основно място на изпълнение:
площадка АЕЦ Козлодуй
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Предметът на обществената поръчка „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД, включва ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работниците и служителите на „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД, полагащи труд при условията на чл.2, ал.1, т.9 и чл.2, ал.2, т.3 и/или 4 от Наредба № 11 от 12 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от оператор, при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.
Отпечатването и предоставянето на ваучерите се извършва ежемесечно въз основа на писмена заявка от страна на Възложителя. Обемът на извършваната услуга се определя ежемесечно на база числеността на правоимащите лица, отработените от тях човекодни през съответния месец и стойността на един храноден. Прогнозно, необвързващо количество за отпечатани и предоставени ваучери за храна за срока на изпълнение на поръчката от 18 /осемнадесет/ месеца – 21 060 броя.
Числеността на правоимащите лица към датата на откриване на поръчката е 26 човека, като лимитът е по 13 /тринадесет/ лева за всеки отработен ден /стойността на един храноден е определен към датата на откриване на поръчката/. Стойността на един храноден се определя от Възложителя. Възложителят има право да променя размера на лимитите през срока на договора.
Определеният за изпълнител на поръчката оператор доставя ваучерите за храна след заплащане на номиналната им стойност и възнаграждението за отпечатване на ваучерите за храна.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 128100      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 18

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Въложителят поставя изискване, участниците да са вписани в „Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна“ на Министерството на финансите.
Участниците да са действащ оператор на ваучери за храна към датата на получаване на офертите. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва да притежава валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите.
Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Участник - чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител по настоящата обществена поръчка, следва да притежава правоспособност за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно българското законодателство.
*В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., издадено на името на участника както и декларация, че не е в процедура по отнемане на разрешението.
Участник, който е в Списъка на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна или се намира в съдебна процедура по чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г., се отстранява от участие в процедурата
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът в процедурата трябва да има опит в изпълнението на услуги, с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.63, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП.
2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1.Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност/услуга, която да е с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Изпълнени са тези дейности/услуги, осъществяването на които е приключило.
Под дейност/услуга с „предмет, еднакъв или сходен с предмета и обема на поръчката“ се разбира дейност/услуга по отпечатване и предоставяне/доставка на ваучери за храна. Изпълнени са тези услуги, осъществяването на които е приключило. Обемът е без значение.
*В случаите на чл.67, ал.6 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Списък на изпълнени услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Минимално изискване: Участникът следва да поеме ангажимент да работи с минимум 5 (пет) търговски обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните на територията на гр. Козлодуй, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна.
*В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи Декларация /списък/ на търговските обекти на територията на гр. Козлодуй, отговарящи на изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредба № 7/ 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, в които предлаганите ваучери могат да се използват като платежно средство, с които участникът има сключен договор за обслужване на ползватели на ваучери за храна.
Договорите със съответните търговски обекти следва да имат срок на действие не по-кратък от този за който се сключва договорът за изпълнение на обществената поръчка.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. за когото са налице основанията по чл.101, ал.8-11 от ЗОП;
3. за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП, както и участник, които не отговаря на посочените в обявлението или документацията условия;
4. за когото са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:
При сключване на договора, определеният за изпълнител на обществената поръчка представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение са представя в една от следните форми: 1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: IBAN: BG32STSA9300012150316; BIC: STSABGSF; Банка: „Банка ДСК“ ЕАД.;
2. Неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване Банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след крайния срок на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след срока на договора.
Условията и сроковете за удължаване, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора з авъзлагане на обществената поръчка. Същите са представени в проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.
III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Ваучерите за храна се предоставят на Възложителя от Изпълнителя след заплащане на номиналнат астойност на заявените ваучери по посочените банкови реквизити и възнаграждението на Изпълнителя по отпечатване и предоставяне на ваучерите за храна по посочените банкови реквизити в договора.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 14/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
в сградата на Управление „Инвестиции“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, площадка АЕЦ „Козлодуй“, 3321
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Когато присъстват упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към т.IV.2.6) относно валидността на офертата: Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертата от страна на Възложителя, същото не бъда направено.
Друга информация:
1. Органите, от които кандидатите могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Република България във връзка с декларацията по чл.39, ал.3, т.1, б."д" от ППЗОП са: а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите; б) относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите; в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
2. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
3. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя: Списък с търговските обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за храна /в изпълнение на чл.13, ал.6 от НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР/; Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП; Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се