Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2022424

Публикувана на: 20.05.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 47391.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 02022 Поделение:
Изходящ номер: ОП-31 от дата: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 02022-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието Национален регистрационен номер: 129010011
Пощенски адрес: ул. М-р Г. Векилски № 2
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1309 Държава: България
Лице за контакт: Христо Кръстев Телефон: +359 8902040
Електронна поща: gdohrana@gdo.bg Факс: +359 8902032

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.gdo.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.gdo.bg/orders/o2175/%E2%80%9Esledgarancionno_serwizno_obsluzwane_i_remont_na_s

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.gdo.bg/orders/o2175/%E2%80%9Esledgarancionno_serwizno_obsluzwane_i_remont_na_s
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: охрана на съдебната власт

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция „Охрана” по три обособени позиции” Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 50112000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 25 -те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация. Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Варна” и прилежащите й Областни звена Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 23 -те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация. Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 12 -те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 90750      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 50112000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:
На територията на РБългария
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 25-те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47391      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна” и прилежащите й Областни звена Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград Обособена позиция номер: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 50112000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:
На територията на РБългария
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Варна” и прилежащите й Областни звена Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 23-те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25209      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен. Обособена позиция номер: 2 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 50112000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:
На територията на РБългария
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на РД „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен, включващ 135 ремонтни дейности и манипулации за всеки от 12-те броя автомобила, подробно описани в техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18150      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изисквания към участниците за годност за упражняване на професионална дейност, вкл. изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за предходните три години, считано от датата на подаване на офертата, за съответната обособена позиция, за която участва.
Забележка: под сходен предмет на поръчката се разбира извънгаранционно обслужване и/или ремонт на автомобили.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за предходните три години, считано от датата на подаване на офертата, за съответната обособена позиция, за която участва, съответно:
за обособена позиция №1- следгаранционно обслужване и /или ремонт на най-малко 25 автомобила;
- за обособена позиция №2- следгаранционно обслужване и /или ремонт на най-малко 23 автомобила.
- за обособена позиция №3- следгаранционно обслужване и /или ремонт на най-малко 12 автомобила.
Забележка: под сходен предмет на поръчката се разбира извънгаранционно обслужване и/или ремонт на автомобили.
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:
1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Документите следва да се представят от определения изпълнител преди сключването на договора за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3/три/ % от стойността на договора без ДДС. За всяка обособена позиция се подписва отделен договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
гр. София, ул. "М-р Г. Векилски" № 2 , ет. 3 - Главна дирекция "Охрана"
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците следва да представят декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно действащото национално законодателство /по чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“д“ от ППЗОП/.
Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по приходите; интернет адрес–www.nap.bg.
Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 ч. до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес - www.moew.government.bg/?.
Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” № 2, тел. 02/8119443; интернет адрес: www.mlsp.government.bg/?, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал.1,т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се