Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2009838

Публикувана на: 13.05.2019

Краен срок: 05.06.2019

Прогнозна стойност: 3748.61 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 5838 Поделение:
Изходящ номер: 1 от дата: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 5838-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: СИМФОНИЕТА - ВИДИН Национален регистрационен номер: 000153836
Пощенски адрес: ул. Градинска № 4
Град: Видин код NUTS: BG311 Пощенски код: 3700 Държава: Венецуела
Лице за контакт: Мария Петрова Телефон: +359 94601908
Електронна поща: simfonia_vd@dir.bg Факс: +359 94601908

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/

Адрес на профила на купувача: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://sinfonietta-vidin.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Друг тип: Второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на кутурата, създаден с акт на Министерски съвет
 

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансгра Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 79340000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на дейности по информация и публичност по проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион ("Travelling on music notes - the popularize of natural heritage and resources and cultural heritage of the cross-border region"), с код ROBG – 578, финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на листовки, тениски и шапки като част от дейностите по информация и публичност по проекта”, Обособена позиция № 2 „Осъществяване на други дейности по информация и публичност по проекта – изработка на дизайн, лого, ролбанери, плакати, банери, стратегия, мини CD-та/ DVD-та, пощенски картички, организиране и провеждане на пресконференции и публикуване на прессъобщения”. Продължава в Раздел VI.3)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 71003.69      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Отпечатване и доставка на листовки, тениски и шапки като част от дейностите по информация и публичност по проекта Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 22150000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 18331000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 18441000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. Видин
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на настоящата обособена позиция включва отпечатване и доставка на: 500 бр. листовки, 200 броя тениски и 200 бр. шапки, съгласно дизайн, предоставен от Възложителя, с технически характеристики, подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация по ОП 1, към Документацията.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Срок за изпълнение    Тежест: 50
Цена
Тежест: 21 50
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3748.61      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата:  / Крайна дата: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Финансирането по всички обособени позиции ще се осигури от бюджета на проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния рег
II.2.14) Допълнителна информация:
ОП 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включва попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Осъществяване на други дейности по информация и публичност по проекта – изработка на дизайн, лого, ролбанери, плакати, банери, стратегия, мини CD-та/ DVD-та, пощенски картички, организиране и провежда Обособена позиция номер: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79340000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 22120000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 79952000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. Видин
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на обособената позиция включва:
- Изготвяне и публикуване на прессъобщения – 8 броя;
- Организиране и провеждане на пресконференции – 2 броя;
- Изготвяне на графичен дизайн на ролбанер – 1 брой;
- Изготвяне на графичен дизайн на брошура – 1 брой;
- Изработка на ролбанер - 2 броя;
- Изготвяне на дизайн и изработка на плакати – тип 1 – 100 броя;
- Изготвяне на дизайн и изработка на плакати – тип 2 – 400 броя;
- Изработване на лого на фестивала – 1 брой;
- Изработка на банери – 4 броя;
- Отпечатване на мини CD-та/ DVD-та и пощенски картички, към които ще бъдат прикрепени – 400 броя;
- Изготвяне на дизайн и отпечатване на стратегия – 200 броя,
съгласно техническите характеристики, подробно описание в Приложение 2 - Техническа спецификация на ОП 2 към Документацията.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Срок за изпълнение    Тежест: 50
Цена
Тежест: 21 50
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17871.13      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата:  / Крайна дата: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Финансирането по всички обособени позиции ще се осигури от бюджета на проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния рег
II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Действията на комисията ще бъдат извършени в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработка на филм като част от дейностите по информация и публичност по проекта Обособена позиция номер: 2 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 92111220      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. Видин
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на настоящата обособена позиция включва изработката на 25-30 мин. филм, съгласно технически характеристики, подробно описание в Приложение 3 - Техническа спецификация по ОП3 към Документацията.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Срок за изпълнение    Тежест: 50
Цена
Тежест: 21 50
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45309.37      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата:  / Крайна дата: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Финансирането по всички обособени позиции ще се осигури от бюджета на проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния рег
II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Действията на комисията ще бъдат извършени в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработка на уебсайт като част от дейностите по информация и публичност по проекта Обособена позиция номер: 2 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 72420000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. Видин
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на настоящата обособена позиция включва изработката на уебсайт.
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 3 „Изработка на уебсайт като част от дейностите по информация и публичност по проекта” (с прогнозна стойност 4 074, 58 лв. без ДДС) по реда на индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на обособената позиция е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Участниците не следва да подават оферти за Обособена позиция № 3.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Срок за изпълнение    Тежест: 50
Цена
Тежест: 21 50
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4074.58      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата:  / Крайна дата: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Финансирането по всички обособени позиции ще се осигури от бюджета на проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния рег
II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 3 „Изработка на уебсайт като част от дейностите по информация и публичност по проекта” (с прогнозна стойност 4 074, 58 лв. без ДДС) по реда на индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не залага изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност.
В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включва попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.
За обособена позиция № 1, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, могат да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да участват за горепосочената обособена позиция от настоящата процедура, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета й със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Когато в процедура за възлагане на запазена обособена позиция са подадени оферти, както от лица, за които позицията е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които позицията е запазена. Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които позицията е запазена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта. Възложителят не поставя изискване на обем. Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на посочения тригодишен период.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които отговаря на посочените по-долу минимални изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1.1.За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна“ дейност с предмета на обществената поръчка за настоящата обособената позиция се разбира изпълнение на дейност/ доставка/ изработка на печатни/ преезентационни/информационни/рекламни материали.
Възложителят не поставя изискване на обем.
Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на посочения тригодишен период.
1.2. За Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна“ дейност с предмета на обществената поръчка за настоящата обособената позиция се разбира изпълнение на дейности по информация и публичност, в т.ч. изработка и доставка на рекламни/ презентационни материали и/или организиране и провеждане на публични мероприятия.
Възложителят не поставя изискване на обем.
Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на посочения тригодишен период.
1.3. За Обособена позиция № 4:
Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна“ дейност с предмета на обществената поръчка за настоящата обособената позиция се разбира изпълнение на дейност - изработка/ заснемане на видео/рекламен/ и/или друг клип/видео/филм, с минимална продължителност 10 мин.
Възложителят не поставя изискване на обем.
Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на посочения тригодишен период.
Забележка: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, горепосочените изисквания се прилагат отделно и самостоятелно за всяка от тях.
Съответствието с горепосочените изисквания се доказва с представяне на списък с услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Към момента на подаване на офертата, участниците декларират съответствие с поставения критерий за подбор само чрез попълване на съответното поле в ЕЕДОП.
Забележка: Участникът удостоверява съответвието си с критерия за подбор с попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
2.1. За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които отговаря на следните минимални изисквания:
Ръководител екип – да притежава специфичен професионален опит като Ръководител екип при изпълнението на минимум една услуга, включваща осигуряване на дейности по информация и публичност, в т.ч. отпечатване/ доставка на рекламни/информационни/презентационни материали. Експерт – да притежава експертен опит в изпълнението на минимум една услуга, включваща осигуряване на дейности по информация и публичност, в т.ч. отпечатване/ доставка на рекламни/информационни/презентационни материали. 2.2. За Обособена позиция 2: продължава в Раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: ДА
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Условията за изпълнение на всяка от обособените позиции, включени в предмета на поръчката са подробно описание в техническите спецификации, документацията за участие и приложения проект на договор.
Срокът за изпълнение на всяка от обособените позиции е съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като крайния срок за изпълнение на договора в неговата цялост е обвързан със срока на изпълнение на проекта, а именно: 12.11.2019 г. В случай на спиране/удължаване периода за изпълнение на проекта, автоматично се спира/удължава и срокът на договора във връзка с изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. Срокът на изпълнение на отделните дейности/услуги по настоящата обществена поръчка започва да тече от получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя към Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение на всеки от сключените договори по съответната обособена позиция е в размер на 2% /две на сто/ от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 05/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
Република България, гр. Видин, ул."Градинска" №
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Действията на комисията ще бъдат извършени в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение на раздел II.1.4: Обособена позиция № 3 „Изработка на уебсайт като част от дейностите по информация и публичност по проекта” и Обособена позиция № 4 „Изработка на филм като част от дейностите по информация и публичност по проекта”. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 3 „Изработка на уебсайт като част от дейностите по информация и публичност по проекта” (с прогнозна стойност 4 074, 58 лв. без ДДС) по реда на индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на обособената позиция е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Участниците не следва да подават оферти за Обособена позиция № 3. Общата прогнозна стойност на всички обособени позиции е 71 003,69 (седемдесет и една хиляди и три лева, и шестдесет и девет стотинки) без ДДС без ДДС или 85 204,43 (осемдесет и пет хиляди двеста и четири лева и четиридесет и три стотинки) лв. с ДДС. Във връзка с използваната възможност, предоставена на Възложителя в чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност на обществената поръчка е в размер на 66 929,11 (шестдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет лева и единадесет стотинки) без включен ДДС или 80 314,93 (осемдесет хиляди триста и четиринадесет лева и деветдесет и три стотинки) лв. с включен ДДС, която се явява максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, разпределена по обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1: – 3 748,61 (три хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и една стотинки) лв. без ДДС или 4 498,33 (четири хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) с включен ДДС. За обособена позиция № 2 – 17 871,13 (седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв. без ДДС или 21 445,36 (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) лв. с включен ДДС. За обособена позиция № 4 – 45 309,37 (четиридесет и пет хиляди триста и девет лева и тридесет и седем стотинки) лв. без ДДС или 54 371,24 (петдесет и четири хиляди триста седемдесет и един лева и двадесет и четири стотинки) с включен ДДС.В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включва попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.
Продължение на раздел III.1.3: За Обособена позиция № 2: Ръководител екип – да притежава специфичен професионален опит като Ръководител екип при изпълнението на минимум една услуга, включваща осигуряване на дейности по информация и публичност, в т.ч. заснемането на рекламни и/или промоционални видеа – клипове и/или реклами и/или филми; Експерт „Заснемане” - да притежава експертен опит при изпълнението на минимум една услуга, включваща заснемането на рекламни и/или промоционални видеа – клипове и/или реклами и/или филми.Забележка: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, е допустимо използването на един и същ екип по всяка от обособените позиции.Участникът удостоверява съответвието си с критерия за подбор с попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя; доказателства: съгл.Документацията
На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Действията на комисията ще бъдат извършени в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са налице основанията по. чл.55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се