Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2035916

Публикувана на: 27.05.2019

Краен срок: 24.06.2019

Прогнозна стойност: 1500.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00145 Поделение: ТП на НОИ Добрич
Изходящ номер: 1040-24-6 от дата: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00145-2019-0056 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Национален осигурителен институт, чрез ТП на НОИ - Добрич Национален регистрационен номер: 1210825210278
Пощенски адрес: Даме Груев 4
Град: Добрич код NUTS: BG332 Пощенски код: 9300 Държава: България
Лице за контакт: Валентин Ничев Телефон: +359 058651029
Електронна поща: Dobrich@nssi.bg Факс: +359 058651040

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://tenders-public.nssi.bg/tp/dob

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): www.noi.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация
 

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: управлява ДОО

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Добрич Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 1500      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение:
ул.Даме Груев №6
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите, както следва:
1. Абонаментното сервизно обслужване и ремонт се извършват съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори / НБЕТНА /
2. Обслужването включва всички дейности по поддръжка в пълна техническа изправност на асансьорната уредба и поддържане и почистване на машинното помещение.
3. Ремонтът на асансьора се извършва с изричното предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дадено по съответния ред, по предписание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Аварийното обслужване се извършва при възникнала необходимост за отстраняване на аварии и повреди, без почивен ден;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да декларира, че е лице вписано в регистъра на ДАМТН, което може извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да има най-малко двама служители с необходимата правоспособност за упражняване на професия “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”. Да представи копие на документите на специалистите за завършен курс на обучение, заверени „Вярно с оригинала”;
7. Прегледите се извършват три пъти месечно, в работно време и включват контролни изпитания и изпитания за безопасност, проверка на клинов механизъм, захранващо устройство, състояние на носещи въжета, врати, командно табло, ел. двигател, проверка на предпазни блокировки и захранващите кабели, външен оглед на асансьора.
8. Възстановява след отказ асансьора в деня на получаване на заявката, освен в случаите, когато заявката е получена след 18.00 часа, възстановяването изисква повече от 3 часа работа, като в този случай се предприема действия за следващия работен ден;
9. Да поема гаранция за извършения ремонт в срок от:
- не по-малко от 12 месеца.
10. Да присъства при извършване на периодичните прегледи и изпълнява разпорежданията на съответните органи;
11. Да обезопаси шахтовите отвори и работните места при работа, съобразно изискванията на нормативните документи;
12. Резултатите от прегледите се отразяват в дневник. При прегледите задължително се вписва техническото състояние на асансьор и резултатите от извършените проверки, изпитвания, обслужване и ремонти.;
13. Да инструктира срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;
14. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СПИРА съоръжението до отстраняване на следните неизправности:
- движение на кабината при отворена шахтена врата;
- силен шум, вибрация или неравномерно движение на кабината;
- неправилно функциониране или неизправност на предпазно устройство;
- шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на редуктора;
- износени над допустимата норма въжета или триеща шайба;
- повреди или не добро укрепване на металоконструкцията;
- отклонение от точността на спиране;
- износване над допустимите норми на зъбно-гребенния механизъм;
- при прекратяване на договора;
- с устройство, което не съответства на нормативните изисквания;
- не се извършва технически надзор;
- не е извършен годишен/периодичен технически преглед;
- наличие на вода в шахтата;
15. Да присъства по време на прегледи на асансьорната уредба от служители на ГД “Инспекция за държавен технически надзор”, както и да изпълнява техните разпореждания.
16. В срок до 1 /един/ работен ден от подписване на договора да постави на вратите на асансьора инструкция за безопасна експлоатация и указателни табели съдържащи мобилен телефонен номер, на който да се съобщава за забелязани неизправности и аварии;
17. Необходимите резервни части се доставят в срок до пет работни дни, с изключение на случаите, в които доставката е от чужбина, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено, преди одобрението на офертата.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закупува и доставя резервни части, които са нови.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1500      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
1. Участникът трябва да е лице, вписано в регистъра на ДАМТН, което може извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори или в еквивалентен регистър в държавата, в която е установен.
За доказване на изискването по т. 1.1 участникът предоставя (попълва) в приложения към документацията за обществената поръчка образец № 1 - ЕЕДОП (част IV, раздел А „Годност“) информация за наличието на валиден документ за правоспособност (сертификат) - поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Прилагат се заверени копия на документа за правоспособност (сертификата). В случай, че доказателствата за посочената информация в т. 1.1. се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър с обхват: поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изискват
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, пряко ангажирани с извършване на дейностите по предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. Участниците следва да са изпълнили поне 3(три) дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под “изпълнена дейност” се разбира такава, която независимо от датата на сключването/възлагането и, е приключила в посочения по-горе период.
Под услуги „идентични“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбират поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, осигуряване на резервни части и консумативи за тях.
Под услуги „сходни“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбират поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, осигуряване на резервни части и консумативи за тях, извършени заедно или поотделно.
2. Наличие на минимум две лица, които да притежават валиден документ за правоспособност за упражняване на професия “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Изискванията и условията на обществената поръчка са подробно посочени в документацията и Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 24/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 25/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)
Място:
гр.Добрич ул."Даме Груев"№4 стая 411
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осмедомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора за възлагане на обществена поръчка, без ДДС преди подписването му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума по сметката на ТП на НОИ - Добрич; безусловна банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП, а именно:
1.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;
1.9. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
1.10. е опитал да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществената поръчка;
2. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:
2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2.2 участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197 ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се