Договаряне без предварително обявление

Обявлението е в архива.
4612370

Публикувана на: 23.11.2022

Краен срок: 24.11.2022

Прогнозна стойност: 128766.61 BGN

Бази данни:

 • - България

Категории:

 • - Доставки

Видове обявления:

 • - Резултат

Възложител: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0040

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на оборудване и апарати по научни програми и проекти за реализирането на научно-развойна инициатива по обособени позиции за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“
Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции:

 •  Обособена позиция 1 - „Доставка на оборудване по общоуниверситетски инфраструктурен проект 3ОУП/22 и ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“
 • Обособена позиция 2 - „Доставка на апарати по общоуниверситетски инфраструктурен проект 3ОУП/22 и ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“
 •      3.  Обособена позиция 3 – „Доставка на оборудване по Националната научна програма “Интелигентно животновъдство”
  Настоящата обществена поръчка е договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 5 от ЗОП и има за цел да се извърши във времето научноизследователска и експериментална развойна дейност. Процедурата е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване и апарати за приложна научно-развойна дейност по общоуниверситетски инфраструктурен проект 3ОУП/22 и ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и Национална научна програма “Интелигентно животновъдство”. Подробни аргументи за избора на процедурата се съдържат в Доклад до Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора – вх. № 4486/20.09.2022г. по 1 и 2 обособени позиции и Доклад до Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора – вх. № 4817/05.10.2022г. за обособена позиция 3
  По обособена позиция 1 ще се закупят 4 броя оборудване, по обособена позиция 2 - 2 броя апарати, а по 3 обособена позиция - 2 броя оборудване, всички подробно описани в техническите спецификации към поканите за участие.
  Мотиви по обособени позиции 1 и 2:
  Основната цел на общоуниверситетски инфраструктурен проект 3ОУП/22 е провеждане на приложни научно-развойни изследвания за създаване на пилотен модел за управление на торови маси и други биоразградими отпадъци чрез производство на възобновяема енергия.
  В изпълнение на поставената цел се планира да бъде конструирана двустепенна лабораторна система за производство на биогаз, чрез последователно анаеробно/аеробно разграждане на отпадъчна биомаса с участие на микроводорасли.
  С реализиране доставката на оборудването за Тракийски университет ще е налице възможност за достигане на научни резултати и изводи.
  Мотиви по обособена позиция 3:
  Тракийски университет гр. Стара Загора е водещ партньор в Национална научна програма “Интелигентно животновъдство”, финансирана от Министерството на образованието и науката, съгласно Споразумение № Д01-62/18.03.2021, номер в регистъра на ТрУ, Н003-2021/ 8.03.2021г.
  Основната цел на Националната научна програма “Интелигентно животновъдство” е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда. 
  Една от специфичните цели на Националната научна програма е автоматизиране и роботизиране на операциите в животновъдството като отглеждане, хранене, доене, почистване и др., която е водеща и приоритетна за програмата (Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене: Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.). С реализирането на доставката на хладилен резервоар и свързаното с него оборудване ще се постигнат в голяма степен поставените цели по Работен пакет 1 на Националната научна програма.

  URL: https://app.eop.bg/today/255754

  Безплатен тест

  Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

  Регистрирайте се
  ТЪРГОВЕ ОТ
  ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД