Дневен бюлетин с нови възможности за Вашия бизнес на едно място!

- Обществени поръчки, рамкови споразумения, пазарни консултации и Търгове по ЗОП.

- Частни конкурси, търговски поръчки и търгове във всички сфери.

- Търгове и за скрап, вендинг, дърводобив и залесяване, базови станции.

- Ежедневно следим, ръчно обработваме и филтрираме над 4000 източника.

- През 2023 г. публикувахме 6678 обявления извън тези от ЦАИС ЕОП / АОП.

- Индивидуален профил и отношение към Вашите нужди.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Научете повече за ползите от Targove.INFO - Безплатен тест!

Обществени поръчки - АОП

Обществени поръчки


Законови изисквания

Основният документ, който регулира възлагането на обществени поръчки в Република България е Законът за обществените поръчки (ЗОП). Чрез него се регулират разходите на бюджетни (публични) средства във връзка с възлагането на работи на икономически оператори.

Закон за обществените поръчки
Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки

Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Той регламентира процесите, свързани с:

доставката на стоки;
предоставяне на услуги;
строителство, вкл. изграждане или инженеринг, изпълнение или проектиране на строителни и монтажни работи.

Специални обществени поръчки, провеждани извън обхвата на този закон, които се реализират по така наречените офсетни програми, както и при възлагане на дейности в области като отбраната и сигурността, когато тези дейности са обект на класифицирана информация или трябва да бъдат придружени от специални мерки за сигурност.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма регулира процеса на изпълнение на поръчки, както и води регистър и извършва мониторинг на офсетни обществени поръчки.

Нормативна база, регламентираща специалните обществени поръчки

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е отговорен за провеждане на политиката в областта на обществените поръчки. Към него е създаден специален орган, Агенцията по обществени поръчки (АОП), който фактически извършва дейностите, свързани с разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи директивите, методологията за прилагането им и поддържането на национален Регистър на обществените поръчки. Регистърът, поддържан от агенцията е публична и безплатна база от данни, която съдържа:

- решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;
- обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
- информацията за възложените обществени поръчки;
- информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
- друга информация.

Агенция по обществени поръчки

Административни процедури

Подаване на оферти

При изготвяне на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всеки участник има право да представи само една оферта, на български език, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

ЗОП допуска представяне на офертата и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Във връзка с офсетните обществени поръчки, съответният договор се изготвя от Министерство на икономиката и енергетиката и се представя на сектор "Офсет" към отдел "Инвестиции офсет" в дирекция "Икономическа политика" Предложенията за офсетни програми се регистрират незабавно в този отдел и се публикуват на интернет страницата на министерството.

Възлагането на специални обществени поръчки и офсетни програми се основава на определени критерии, които са посочени в процедурите за оценяване на оферти за офсетни програми.

За да бъде възложена специална обществена поръчка под формата на офсетна програма, трябва да бъдат изпълнени определени изисквания. Изпълнителят и/или основният подизпълнител могат да са чуждестранни лица, но поръчката трябва да е на стойност над 5 милиона лева (преглед от страна на Министерството на икономиката и енергетиката).

Сектор "Офсет" към отдел "Инвестиции офсет" в дирекция "Икономическа политика" прави преглед на офертите, получени от отговарящите на условията дружества.

В България се провеждат процедурите предвидени в ЗОП, НВМОП и НСОП.

Убедете се сами с 14 дневен:
 

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД