Сайт за обществени поръчки и търгове (ЗОП, чл. 20 ал.3, ал. 7, пазарни консултации, публично състезание, обяви за събиране на оферти, Решения по чл. 22 ал.1 от ЗОП, Информация по чл. 44 ал. 3 т.1 от ЗОП и чл. 29 ал. 1 от ППЗОП, покана за представяне на индикативни ценови предложения, открита процедура и др.), профил на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) агенция за обществени поръчки (АОП), ИСУН 2020, търгове по Европейски проекти, общински, областни, болнични обществени поръчки, официален вестник на Европейски съюз и др., както и частни поръчки, конкурси и търгове за строителство, доставки и услуги. Всичко на едно място.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Обществени поръчки - АОП

Обществени поръчки


Законови изисквания

Основният документ, който регулира възлагането на обществени поръчки в Република България е Законът за обществените поръчки (ЗОП). Чрез него се регулират разходите на бюджетни (публични) средства във връзка с възлагането на работи на икономически оператори.

Закон за обществените поръчки
Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки

Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Той регламентира процесите, свързани с:

доставката на стоки;
предоставяне на услуги;
строителство, вкл. изграждане или инженеринг, изпълнение или проектиране на строителни и монтажни работи.

Специални обществени поръчки, провеждани извън обхвата на този закон, които се реализират по така наречените офсетни програми, както и при възлагане на дейности в области като отбраната и сигурността, когато тези дейности са обект на класифицирана информация или трябва да бъдат придружени от специални мерки за сигурност.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма регулира процеса на изпълнение на поръчки, както и води регистър и извършва мониторинг на офсетни обществени поръчки.

Нормативна база, регламентираща специалните обществени поръчки

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е отговорен за провеждане на политиката в областта на обществените поръчки. Към него е създаден специален орган, Агенцията по обществени поръчки (АОП), който фактически извършва дейностите, свързани с разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи директивите, методологията за прилагането им и поддържането на национален Регистър на обществените поръчки. Регистърът, поддържан от агенцията е публична и безплатна база от данни, която съдържа:

- решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;
- обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
- информацията за възложените обществени поръчки;
- информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
- друга информация.

Агенция по обществени поръчки

Административни процедури

Подаване на оферти

При изготвяне на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всеки участник има право да представи само една оферта, на български език, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

ЗОП допуска представяне на офертата и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Във връзка с офсетните обществени поръчки, съответният договор се изготвя от Министерство на икономиката и енергетиката и се представя на сектор "Офсет" към отдел "Инвестиции офсет" в дирекция "Икономическа политика" Предложенията за офсетни програми се регистрират незабавно в този отдел и се публикуват на интернет страницата на министерството.

Възлагането на специални обществени поръчки и офсетни програми се основава на определени критерии, които са посочени в процедурите за оценяване на оферти за офсетни програми.

За да бъде възложена специална обществена поръчка под формата на офсетна програма, трябва да бъдат изпълнени определени изисквания. Изпълнителят и/или основният подизпълнител могат да са чуждестранни лица, но поръчката трябва да е на стойност над 5 милиона лева (преглед от страна на Министерството на икономиката и енергетиката).

Сектор "Офсет" към отдел "Инвестиции офсет" в дирекция "Икономическа политика" прави преглед на офертите, получени от отговарящите на условията дружества.

В България се провеждат процедурите предвидени в ЗОП, НВМОП и НСОП.

Убедете се сами с 14 дневен:
 

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се