Дневен бюлетин с нови възможности за Вашия бизнес на едно място!

- Обществени поръчки, рамкови споразумения, пазарни консултации и Търгове по ЗОП.

- Частни конкурси, търговски поръчки и търгове във всички сфери.

- Търгове и за скрап, вендинг, дърводобив и залесяване, базови станции.

- Ежедневно следим, ръчно обработваме и филтрираме над 4000 източника.

- През 2023 г. публикувахме 6678 обявления извън тези от ЦАИС ЕОП / АОП.

- Индивидуален профил и отношение към Вашите нужди.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Научете повече за ползите от Targove.INFO - Безплатен тест!

Обществени поръчки - нови бизнес възможности!

Тръжна процедура в България


В България тези процедури са регламентирани със Закона за обществените поръчки от 15.04.2016 г., който определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Обявяване на процедура

Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в закона, в съответствие със следните принципи:

- публичност и прозрачност;
- свободна и лоялна конкуренция;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.

Участие

Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Изпълнение

Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.

Възложители

Възложители на обществени поръчки са:

- органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
- дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
- публичноправните организации;
- обединенията от субекти по т. 1 или 3;

публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите с:

- природен газ, топлинна или електрическа енергия
- питейна вода
- транспортни услуги, за предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии
- универсална пощенска услуга
- експлоатацията на дадена географска област

Видове договори

Най-общо общественните поръчки се делят на три вида:

Строителство
Доставки
Услуги

Процедури

Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне. Възложителите вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

- Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта;
- Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор;
- Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти;

Процедурите на договаряне са:

- процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;

- процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Цели на офертите

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

- най-ниска цена;
- икономически най-изгодна оферта.

Публикуване

Чл. 35. (1) В "Официален вестник" на Европейския съюз се публикува информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, както следва:

1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;

2. обявленията за обществени поръчки;

3. обявленията за изменение или допълнителна информация;

4. обявленията за възлагане на поръчки;

5. обявленията при конкурс за проект;

6. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;

7. обявленията за доброволна прозрачност;

8. обявленията за квалификационни системи.

(2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по приложения № 4 - 7 в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката.

(3) За всяко от обявленията по ал. 1 възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за публикации на Европейския съюз.

(4) В "Официален вестник" на Европейския съюз  могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.

(5) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки


При нас (www.Targove.INFO) ще намерите всички видове обявления за обществвени поръчки, публични покани, профил на купувача, частни поръчки и такива по чл.14., сортирани и подредени според нуждите на Вашата фирма.

Убедете се сами с 14 дневен:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД