Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявлението е в архива.
1996778

Публикувана на: 03.05.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: 1000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00145 Поделение: ТП на НОИ - София област
Изходящ номер: 1026-22-4 от дата: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
да
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
да
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)
Заведено в преписка: 00145-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки
 
  Директива 2014/24/ЕС:
Обявление за поръчка
Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура:
Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащият орган, че проявяват интерес към поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложени без последваща покана за участие в състезателна процедура НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София област Национален регистрационен номер: 1210825210246
Пощенски адрес: бул.Александър Стамболийски №48
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България
Лице за контакт: Станислава Ламбева Телефон: +359 29262515
Електронна поща: stanislava.lambeva@sofiaregion.nssi.bg Факс: +359 29262540

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
(URL): 15 https://tenders.nssi.bg/tp/sod/2014/Forms/AllItems.aspx
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: 5
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация
 

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

 

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции Референтен номер: 2 22-2019-1015-22-28
II.1.2) Основен CPV код: 79713000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ - София област в град София и град Самоков, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
Стойност, без да се включва ДДС: 1600      Валута: BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
 
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
Стойност:  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:

които са взети предвид


Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Охрана на административната сграда на ТП на НОИ - София област Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
град София, бул.Александър Стамболийски №48
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област, находяща се в гр. София, бул.“Александър Стамболийски“ №48.
ТП на НОИ – София област ползва трети, четвърти и пети етажи, тавана и мазето на сградата, със самостоятелен вход откъм бул.“Александър Стамболийски“.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
Стойност, без да се включва ДДС: 1000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
Продължителност в месеци: 24
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Условия за отваряне на офертите:
Дата: 10.06.2019г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ - София област, град София, бул."Александър Стамболийски" №48, ет.4, стая №405.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков Обособена позиция номер: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG412
Основно място на изпълнение:
град Самоков, площад „Захари Зограф“ №1
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
ТП на НОИ – София област ползва стаи №12, 13 и 14 на втория етаж, които са частна общинска собственост и са предоставени за безвъзмездно ползване.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
Стойност, без да се включва ДДС: 600      Валута: BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
Продължителност в месеци: 24
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Условия за отваряне на офертите:
Дата: 10.06.2019г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ - София област, град София, бул."Александър Стамболийски" №48, ет.4, стая №405.
II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка: 9
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 
Списък и кратко описание на правила и критерии:
1.Участниците в процедурата да имат право да извършват охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
2.Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както следва: мин. 1 (eдин) мониторинг - център за наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти и ръководство на мобилните охранителни патрули по чл.19 от ЗЧОД; мин.1 бр. МПС (патрулни автомобили), които да имат готовност да се отзоват в срок не по-дълъг от 5 (пет) минути при сигнал, подаден от СОТ в охраняваните обекти, предмет на поръчката.
3.Участниците да притежават разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на ЗЕС и/или сключен договор за комуникационни услуги.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
Участието в процедурата е запазено за организации, изпълняващи задачи по предоставяне на обществена услуга и отговарящи на условията, посочени в член 77, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 8
Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена”.
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

IV.1.1)Вид процедура:
Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: 5 14

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8

Информация относно национални процедури, налични на: (URL)
IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП:  (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Час: 17:00 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG
IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 4 14

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация: НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул.Витоша №18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)

Приложение Г1 - Обществени поръчки
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: НЕ
   
Услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина: НЕ
   
Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Нови услуги, състоящи се в повторение на съществуващи услуги и възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Покупка на услуги при особено изгодни условия: НЕ
   

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ

3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се