Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Обявлението е в архива.
2013907

Публикувана на: 15.05.2019

Краен срок: 05.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Друга информация
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 05838 Поделение:
Изходящ номер: 2 от дата: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 05838-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Решение номер: 2 От дата: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: СИМФОНИЕТА - ВИДИН Национален регистрационен номер: 000153836
Пощенски адрес: ул. Градинска № 4
Град: Видин код NUTS: BG311 Пощенски код: 3700 Държава: България
Лице за контакт: Мария Петрова Телефон: +359 94601908
Електронна поща: simfonia_vd@dir.bg Факс: +359 94601908

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/

Адрес на профила на купувача: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 1 От дата: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 05838-2019-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП

т. :

IV: Одобрявам:
 
Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Поради допусната техническа грешка в първоначално публикуваното обявление, изразяваща се в посочване на Венецуела, вместо България като държава, в която се намира адреса на Възложителя, с настоящото Решение се внася изменение единствено в текста на цитирания реквизит, част от съдържанието на Раздел I, I.1 Наименование и адрес като вместо Венецуела следва да се чете България. Естеството на извършената промяна не налага удължаване на срока за подаване на оферти.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.


VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

 
VII.1) Трите имена:(Подпис) Мирослав Панчев Кръстев VII.2) Длъжност: Директор
 
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Официално наименование: СИМФОНИЕТА - ВИДИН Национален регистрационен номер: 000153836
Пощенски адрес: ул. Градинска № 4
Град: Видин код NUTS: BG311 Пощенски код: 3700 Държава: България
Лице за контакт: Мария Петрова Телефон: +359 94601908
Електронна поща: simfonia_vd@dir.bg Факс: +359 94601908

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/

Адрес на профила на купувача: (URL) http://sinfonietta-vidin.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансгра Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 79340000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчката:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на дейности по информация и публичност по проект "Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион ("Travelling on music notes - the popularize of natural heritage and resources and cultural heritage of the cross-border region"), с код ROBG – 578, финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на листовки, тениски и шапки като част от дейностите по информация и публичност по проекта”, Обособена позиция № 2 „Осъществяване на други дейности по информация и публичност по проекта – изработка на дизайн, лого, ролбанери, плакати, банери, стратегия, мини CD-та/ DVD-та, пощенски картички, организиране и провеждане на пресконференции и публикуване на прессъобщения”. Продължава в Раздел VI.3)
Раздел VI: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7
Влизане в TED eSender: 7  Потребителско влизане в TED eSender: 7  
Справка за обявления: 7  -  (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  (напр. 2015/S 123-123456)   Номер на обявлението в РОП: 911222
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
 
Номер на раздел: I.1
Обособена позиция номер: 2  
Част от текста, която трябва да се промени: Държава
Вместо:
Венецуела
Да се чете:
България


VII.2) Друга допълнителна информация: 2
Поради допусната техническа грешка в първоначално публикуваното обявление, изразяваща се в посочване на Венецуела, вместо България като държава, в която се намира адреса на Възложителя, с настоящото Решение се внася изменение единствено в текста на цитирания реквизит, част от съдържанието на Раздел I, I.1 Наименование и адрес като вместо Венецуела следва да се чете България. Естеството на извършената промяна не налага удължаване на срока за подаване на оферти.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се