Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Обявлението е в архива.
2027251

Публикувана на: 22.05.2019

Краен срок: 04.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Друга информация
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00353 Поделение:
Изходящ номер: ЗОП-Р-66 от дата: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00353-2019-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Решение номер: ЗОП-Р-66 От дата: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, площадката на АЕЦ Козлодуй
Град: Козлодуй код NUTS: BG313 Пощенски код: 3321 Държава: България
Лице за контакт: Траян Йорданов Телефон: +359 97374185
Електронна поща: TIYordanov@npp.bg Факс: +359 97376007

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: ЗОП-Р-55 От дата: 17/04/2019 (дд/мм/гггг)
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо): 40783
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 00353-2019-0044

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

т. : 1

IV: Одобрявам:
 
Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
В първоначално определения срок няма постъпили оферти.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП - 10 дни след изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.


VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

 
VII.1) Трите имена:(Подпис) Наско Асенов Михов VII.2) Длъжност: Изпълнителен Директор
 
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, площадката на АЕЦ Козлодуй
Град: Козлодуй код NUTS: BG313 Пощенски код: 3321 Държава: България
Лице за контакт: Траян Йорданов Телефон: +359 97374185
Електронна поща: TIYordanov@npp.bg Факс: +359 97376007

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV Референтен номер: 2 40783
II.1.2) Основен CPV код: 50532100      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчката:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV
Необходимо е да се извърши реконструкция и модернизация на 4 бр. статорни намотки на двигатели на помпа водна брегова, като се запазят всички технологични и геометрични параметри на статорите. Транспортирането, реконструкциите и модернизациите на статорите е необходимо да се извършва поетапно, след съгласуване с Възложителя, така че на територията на АЕЦ "Козлодуй" да има поне един брой технически изправен статор в готовност. Статорните намотки трябва да се пренавият с проводник, който е със сечение по-голямо от проводника на оригиналната намотка с 10%. Реконструкцията и модернизацията е необходимо да се извърши по технология GLOBAL VPI (вакуумно пресово импрегниране) или еквивалент.
Обхвата на всички дейности които ще се изпълняват са подробно описани в Техническо задание №18.БПС.ТЗ.09, приложение към документацията.
Раздел VI: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7
Влизане в TED eSender: 7  Потребителско влизане в TED eSender: 7  
Справка за обявления: 7  -  (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  (напр. 2015/S 123-123456)   Номер на обявлението в РОП: 907900
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
 
Номер на раздел: IV.2.2
Обособена позиция номер: 2  
Част от текста, която трябва да се промени:  
Вместо
Дата: 21/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 16:00
Да се чете
Дата: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7
Обособена позиция номер: 2  
Част от текста, която трябва да се промени:  
Вместо
Дата: 23/05/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 10:30
Да се чете
Дата: 05/06/2019 (дд/мм/гггг)
Час: 13:30


VII.2) Друга допълнителна информация: 2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се