ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2057467

Публикувана на: 06.06.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 23100.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на околната среда и водите, бул. Княгиня Мария Луиза № 22, За: Василена Серафимова, България 1000, София, Тел.: 02 9406593, E-mail: v.serafimova@moew.government.bg, Факс: 02 9807040

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.moew.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/372/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ДВУГОДИШЕН ДОКЛАД НА СТРАНИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РКООНИК“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72512000

Описание:

Услуги по управление на документи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23100

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 11.06.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. До обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп в профила на купувача на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/372/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се