ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2016501

Публикувана на: 16.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: 44400.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, град София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, За: Станислава Стойнева, България 1000, София, Тел.: 02 91451807, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_2_BG.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българска народна банка"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44400

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2019 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 28.05.2019 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се