ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2027231

Публикувана на: 22.05.2019

Краен срок: 03.06.2019

Прогнозна стойност: 1500.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЮЦДП, ТП Държавно ловно стопанство Широка поляна, обл.Пазарджик,общ.Батак,гр.Батак,м. Широка поляна, За: Георги Карамихайлов- юрисконсулт, България 4580, Батак, Тел.: 0359 889001631, E-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com, Факс: 0359 035532168

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2826.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на машини и инструменти, използвани в горското стопанство, вкл. и части за тях- машина за цепене на дърва за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42000000

Описание:

Машини за промишлена употреба

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отваряне на офертите ще се извърши в административна сграда на ТП ДЛС „Широка поляна”, обл. Пазарджик, гр. Батак, м. Широка поляна на 04.06.2019г. в 13:00часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се