ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2027622

Публикувана на: 22.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: 33060.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907269, E-mail: ya.tenev@burgas.bg, Факс: 056 841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38396.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34430000

Описание:

Велосипеди

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33060

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2019 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, свързани с обществената поръчка. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се