ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2051503

Публикувана на: 04.06.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 59138.40 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП БГЦПО, гр.Стара Загора ул.Кап.Петко Войводаа № 34., За: инж. Върбан Стефанов Танев, България 1000, София, Тел.: 042 601156, E-mail: info@bgcpo.bg, Факс: 042 601138

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dp.bgcpo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/st.bgcpo-861/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик; Обособена позиция № 2 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен; Обособена позиция № 3 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян; Обособена позиция № 4 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора; Обособена позиция № 5 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево; Обособена позиция № 6 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59138.4

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени в 10.00 ч. на 12.06.2019г. в сградата на ДП "БГЦПО" , кл.Стара Загора в гр.Стара Загора, ул."Кап.Петко Войводаа" № 34. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощен представители. Критерий за оценка на офертите - най-ниска цена.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се