ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2044686

Публикувана на: 31.05.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 6000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян, ул. Йоан Екзарх № 6, За: Недялка Георгиева, България 4270, Първомай, Тел.: 088 6002115, E-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com, Факс: 033 662994

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2856.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС – Първомай” за срок от 24 месеца. както следва: - Клупа за стояща маса със скала до 72 см – 10 бр.; - Клупа за стояща маса със скала до 100 см – 2 бр.; - Клупа за лежаща маса със скала до 72 см – 10 бр.; - Клупа за лежаща маса със скала до 100 см – 2 бр.; - Защитна каска – 30 бр.; - Светлоотразителна жилетка – 40 бр.; - Горска креда (кутия 12 броя) – 20 бр.; - Боя блажна алкидна – 330 бр.; - Разредител за боя – 50 бр.; - Универсален спрей – 20 бр.; - Специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората – 400 бр.; Описанието и характеристиките на материалите, се съдържат в приложената Техническата спецификация – Приложение № 9 от условията за участие. Посочените количества са прогнозни и Възложителя не се задължава с усвояването им. Заявките ще бъдат извършвани в рамките на посочения финансов ресурс. Посочените артикули не са задължителни и възложителят не носи отговорност, ако не е заявил бройки от някои от тях. При промяна на потребностите, Възложителят може да поръчва и допълнителни такива и извън описаните в техническата спецификация, в рамките на предвидения финансов ресурс. Заявките ще бъдат отправяни до избрания изпълнител от възложителя, по телефон, факс, e-mail или друг подходящ начин. Възложителят е заложил максимални единични цени в Таблица по т. VI от Техническата спецификация – Приложение № 9 от условията за участие, над които не могат да се правят валидни предложения.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44800000

Описание:

Бои, лакове и маджуни

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай”, гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх” № 6. Когато срокът се удължава, при условие че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, датата на отваряне на офертите ще бъде посочена в Информацията за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се