ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1985955

Публикувана на: 30.04.2019

Краен срок: 07.05.2019

Прогнозна стойност: 104166.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Поморие, ул. Солна № 5, За: Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки, България 8200, Поморие, Тел.: 0596 22004, E-mail: mayor@pomorie.org, Факс: 0596 25236

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.pomorie.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=413.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране и изграждане на скейт парк в гр. Поморие”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

104166

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя пълен електронен достъп до настоящата обява, както и за цялата документация по настоящата поръчка на профила на купувача, посочен в обявата. Офертата се представя лично от участника или от упълномощено от него лице, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на Възложителя: гр. Поморие, ул. “Солна" № 5, п.код: 8200, сградата на Общинска Администрация, всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в обявата. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти по обществената поръчка е удължен до 17:00 часа на 07.05.2019г. Дата и място на отваряне на оферти: 08.05.2019г. в 14:00 часа, в гр. Поморие, Община Поморие, ул. Солна №5 - Административната сграда на Община Поморие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се