ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1997230

Публикувана на: 07.05.2019

Краен срок: 12.05.2019

Прогнозна стойност: 1000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югоизточно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Звездец, ул. Петрова нива № 7, За: Наталия Едрева- юрист, България 8170, с.Звездец, Тел.: 0359 888712317, E-mail: dgszvezdets@uidp-sliven.com, Факс: 0000 000000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgszvezdets@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3022.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка , монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДГС Звездец”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32323400

Описание:

Оборудване за видеовъзпроизвеждане

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се