ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1991202

Публикувана на: 03.05.2019

Краен срок: 07.05.2019

Прогнозна стойност: 70000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален дворец на културата-Конгресен център -София ЕАД, пл. България №1, За: Величка Грънчарова, България 1414, София, Тел.: 02 9166040, E-mail: vgrancharova@ndk.bg, Факс: 02 8657053

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ndk.bg.

Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/ndk-169/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предметния обхват на обществената поръчка е включена доставката чрез наем на сцена с покрив, трибуна за зрители, кули за окачване на озвучителна техника, както и монтаж и демонтажа на гореописаните консрукциите за обезпечаване на събития провеждани в открито пространство пред вход А6 на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44212320

Описание:

Различни видове конструкции

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предвид допусната техническа грешка в Информация за публикуване в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл 20, ал 3 от ЗОП, с № 9087982, се променя крайният срок за подаване на оферти от 07.06.2019 г. 17:30 ч. на 07.05.2019 г. 17:30 ч. Място на отваряна на офертите: гр. София, пл. България 1, основна сграда на "Национален дворец на културата-Конгресен център -София", ЕАД, вход А4. Дата и час на отваряне на офертите 08.05.2019 г. 11:00 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Таг:метални конструкции
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се