ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2043460

Публикувана на: 30.05.2019

Краен срок: 06.06.2019

Прогнозна стойност: 70000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Варна, бул. Генерал Колев 92, ет. 5, За: Антоанета Кунева, България 9000, Варна, Тел.: 052 820838, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=835.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на сцени за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39300000

Описание:

Различно оборудване

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 07.06.2019г.; 10:00 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Таг: метални конструкции
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се